சோவியத் வீழ்ச்சிக்குப்பின் ஐரோப்பிய முற்போக்கு இடதுசாரிகள், Chennai: Thamizh Books, 2016 (64 pages).