انتشار و پذیرش گروندریس در جهان: مقدمه

مارکس که در مه ۸ کگروندریسه را کنار گذاشته بود تا به کار بررکتاب در تقد بعدها تقریباً هرگز از ان استفاده نکرد. در واقم آگرچه عادت مارکس این بود که به مطالعات قبلیاش متوسل شود وحتی فرازهای کاملی از آنها را نسخه‌برداری کند در هیچ کدام از دست‌نوشته‌های مقدماتی برای سرمایه, به استننای دست‌نوشته‌های ۱۸۶۳-۱۸۶۱ هیچ اشاره‌ای‌ب هکروندریسه‌نمی‌کند. دست‌نوشته‌های گروندریسه در میان پیش‌نویس‌های دیگری باقی ماند که مارکس هیچ قصدی برای استفاده از آنها نداشت جرا که غرق در حل مسائل خاص‌تری شده بود.

Published in:

Marcello Musto (Ed.), گروندریسه کارل مارکس: بنیادهای نقد اقتصاد سیاسی پس از 150

Publisher:

کتاب نشر نیکا

Pub Info:

2010, pp. 275-290

Available in: