زندگی مارکس در زمان نگرش گروندریس

یادشت‌های زنگینامه‌ای در باری سالهای ۸-۱۸۵۷

اروپا در سال ۱۸۴۸ با رشته‌ای از شورش‌های بی‌شمار مردمی که الهام‌بخش آن اصول آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی بود به لرزه درآمد. ضعف جنبش نویای کارگران» انصراف بورژوازی از آرمان‌هایی که در ابتدا برای آن‌ها مبارزه می‌کرد. سرکوب خشن نظامی و بازگشت رونق اقتصادی شکست طغیان‌های انقلابی را در همه جا رقم زد و قدرت‌های ارتجاعی به نحو استواری زمام امور را دوباره در کشورهای خود به دست گرفتند.

Published in:

Marcello Musto (Ed.), گروندریسه کارل مارکس: بنیادهای نقد اقتصاد سیاسی پس از 150

Publisher:

کتاب نشر نیکا

Pub Info:

2010, pp. 229-248

Available in: