Categories
Journalism

Marx reebooted – en samtale med Eric Hobsbawm

Den kendte marxistiske historiker Eric Hobsbawm (1917-2012), forklarer i en samtale med den italienske forfatter Marcello Musto grunden til Karl Marx’s aktuelle betydning

– Hvad er grunden til denne genoplivning af Marx? Er hans værk kun af interesse for eksperter og intellektuelle? Burde det læses på universitetskurser som den klassiske epokes store, moderne tankesæt, der aldrig skal glemmes? Eller kunne en ny ”efterspørgsel på Marx” også komme fra politisk side? …

Interviewet er et uddrag af “The current importance of Marx, 150 years after the Grundrisse” og er lavet af Marcello Musto, som er forfatter til bl.a. ”Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy” London – New York: Routledge 2008. Oversat, forkortet og lettere ”populariseret” af ikh./ autonom infoservice.

“Et spøgelse vender tilbage”

U tallige gange er Marx blevet dømt til ‘evig glemsel’, men nu ser det ud til, at han som så mange gange før atter er vendt tilbage i rampelyset.

I indflydelsesrige internationale magasiner er han blevet beskrevet i omfattende artikler: Det franske magasin ‘Nouvel Observateur’ bragte for år tilbage, en lang artikel med overskriften “Karl Marx – det tredje årtusinds tænker?” og det tyske ugemagasin ‘Der Spiegel’ skrev: “Et spøgelse vender tilbage”. Det samme har danske dagblade gjort, mere eller mindre indholdsrelevant…

I TV-kanalen BBC4 stemte flertallet af seerne for nogle år siden på Marx som “den største filosof” og på den tyske TV-kanal ZDF stemte hele 500.000 seere på ham som “Tysklands største historiske personlighed”.

Interessen for Karl Marx er tilsyneladende underlagt konjunkturenes op- og nedture. I krisetider er Marx, kapitalismens skarpsindigste kritiker, et højst efterspurgt “spøgelse”…

Marcello Musto: I en nylig offentliggjort samtale med den franske økonom Jacques Attali sagde du paradoksalt nok, at ”det er mere kapitalisterne end andre, som har genopdaget Marx”, og du talte om din forbavselse, da forretningsmanden og liberalisten Georg Soros sagde til dig: ”Jeg har læst Marx, og der findes forfærdeligt meget sandt i det, han siger.”

– Hvad er grunden til denne genoplivning af Marx? Er hans værk kun af interesse for eksperter og intellektuelle? Burde det læses på universitetskurser som den klassiske epokes store, moderne tankesæt, der aldrig skal glemmes? Eller kunne en ny ”efterspørgsel på Marx” også komme fra politisk side?

Eric Hobsbawm: Der findes uden tvivl en genoplivet offentlig interesse i Marx i den kapitalistiske verden, omend det sandsynligvis ikke gælder de nye østeuropæiske medlems- lande i EU.

– Denne genoplivning blev formodentligt fremskyndt af, at 150-års jubilæet for offentliggørelsen af ”Det kommunistiske partis manifest” i 1998 faldt sammen med en særlig dramatisk økonomisk krise (1), midt i en periode med turbohastig globalisering af frie markeder.

Marx har forudsagt økonomiens væsen i det tidlige 21.århundrede. Det gjorde han for 150 år siden – på basis af sin analyse af det ”borgerlige samfund”. Det er ikke overraskende, at intelligente kapitalister – især i den globaliserede finanssektor – er blevet optaget af Marx. De er nødvendigvis mere bevidste end andre om den kapitalistiske økonomis natur og instabilitet, som de selv agerer i.

– De fleste venstreorienterede intellektuelle har i lang tid ikke længere vidst, hvad de skulle bruge Marx til. De er blevet demoraliseret af tre faktorer:

• det socialdemokratiske projekts sammenbrud i de fleste kapitalistiske lande i 80`erne,

• de nationale befrielsesregeringers omsving til den frie markedsideologi

• og sammenbruddet i det politiske og økonomiske system, som påstod at være inspireret af Marx og Lenin.

– Naturligvis betød det ikke, at man ville holde op med at anse Marx for at være en stor og klassisk tænker. Dog fandtes der – især i lande som Frankrig og Italien med tidligere stærke kommunistiske partier – en lidenskablig intellektuel offensiv mod Marx og enhver marxistisk analyse.

Denne anti-Marx-bølge nåede sandsynligvis sit højdepunkt i 80`erne og 90´erne. Idag ser den ud til at være slut.

Marcello Musto: Hele sit voksenliv igennem var Marx en utrættelig forsker , som bedre end nogen anden i sin tid opsporede og analyserede kapitalismens udvikling på verdensplan. Han forstod, at fødslen af en globaliseret international økonomi var iboende den kapitalistiske produktionsmåde. Han forudsagde, at denne proces ikke bare medførte vækst og velstand – som de liberale økonomer og politikere stolt henviste til – men også voldsomme konflikter, økonomiske kriser og omfattende sociale uretfærdigheder.

I det tilbageliggende årti oplevede vi den østasiatiske finanskrise, som tog sit udgangspunkt i sommeren 1997, den argentinske økonomiske krise fra 1999 til 2002 og først og fremmest ”Subprime”- krisen (2) der startede i 2006 i USA og som er blevet til den største globale finanskrise i efterkrigstiden.

Er det derfor rigtig at sige, at den genvakte interesse for Marx også baserer på det kapitalistiske samfunds krise og at man ved hjælp af Marx kan forklare de grundlæggende modsætninger i nutidens verden?

Eric Hobsbawm: Om venstrefløjens fremtidige politik kan blive inspireret af Marx’s analyser, ligesom de gamle socialistiske og kommunistiske bevægelser var det, afhænger af, hvad der sker med den globale kapitalisme. Det relaterer sig imidlertid ikke kun til Marx, men derimod til venstrefløjens ideologi og dens projekter. Da – som du rigtig siger – den fornyede interesse for Marx langt hen ad vejen – jeg ville sige hovedsagligt – baserer på den nuværende kapitalistiske krise, er perspektiverne mere lovende end i for eksempel i 1990’erne.

– Den aktuelle finanskrise (2008), som kan føre til en stor økonomisk depression i USA, betyder et dramatisk svigt i det ukontrollerede frie markeds ”teologi” og tvinger USAs regering til at gennemføre statslige foranstaltninger, som man ikke har set magen til i USA siden 1930’erne.

– Politisk nødtvungne reaktioner svækker allerede nu de neoliberale regeringers politisk-økonomiske engagementer til fordel for den ukontrollerede, ubegrænsede og uregulerede globalisering.

– I nogle tilfælde, som bl.a. Kina, producerer de kollosale uligheder og uretfærdigheder, som er resultatet af den storstilede over- gang til den frie markedsøkonomi, voldsomme problemer for den sociale stabilitet og skaber usikkerhed selv i regeringstoppen.

– Det er klart, at enhver ”tilbagevenden til Marx” først og fremmest betyder en tilbagevenden til Marx’ analyse af kapitalismen og dens betydning for menneskehedens historiske evolution. Inklusiv hans analyse af den kapitalistiske udviklings centrale instabilitet, som skrider fremad i takt med de selvforskyldte periodiske økonomiske kriser.

– Ingen marxist kan i bare et sekund antage, at den liberale kapitalisme har etableret sig for evigt – som neoliberale ideologier påstod i 1989/90 – og heller ikke, at historien er kommet til sin afslutning, eller at noget som helst system baseret på menneskelige relationer nogensinde vil være afsluttet eller endegyldigt.

Marcello Musto: Hvis de politiske og intellektuelle kræfter på den internationale venstrefløj skulle undvære Marx’s ideer, ville de så miste den grundlæggende ledetråd for vurdering og transformation af nutidens realitet?

Eric Hobsbawm: Ingen socialist kan undvære Marx’s ideer, da hans overbevisning om, at der efter kapitalismen vil følge en anden samfundsform, ikke er baseret på forhåbninger og vilje, men på en funderet analyse af de historiske udviklingstendenser, især i den kapitalistiske æra.

Hans aktuelle forudsigelser om, at kapitalismen vil blive erstattet af et samfundsmæssigt ledet og planlagt system, opfattes stadig væk som velbegrundet – selv om han sikkert har undervuderet markedselementerne, der vil overleve i ethvert efterkapitalistisk system.

– Da han meget bevidst afholdt sig fra enhver spekulation om fremtiden, kan han heller ikke gøres ansvarlig for de særlige metoder, hvorefter de ”socialistiske” økonomier blev organiseret i den såkaldte ”reelt eksisterende socialisme”.

Hvad socialismens målsætninger angår, var Marx ikke den eneste tænker, som ville have et samfund uden udbytning og fremmedgørelse, hvori alle menneskelige væsener kan udfolde deres talenter. Men han udtrykker denne bestræbelse stærkere end nogen anden og hans ord har stadig væk evnen til at begejstre.

– Marx vil dog ikke vende tilbage som en politisk inspirator for venstrefløjen, sålænge det ikke er blevet forstået, at hans skrifter ikke skal opfattes som autoritative eller som et politisk program.

Marx’ skrifter skal heller ikke læses som en beskrivelse af den aktuelle situation i den globale kapitalisme, men snarere som et ledetråd for hans metode til at begribe den kapitalistiske udviklings væsen.

– Vi kan og bør ikke glemme, at han ikke nåede at levere et sammenhængende og fuldstændig gennemtænkt værk med sine ideer. På trods af at Engels og andre forsøgte at konstruere et bind-II og bind-III af ”Das Kapital” ud fra Marx’s manuskripter. Som ”Grundrisse” viser, ville selv en fuldstændig ”Kapital” kun have fremstået som en del af Marx’ egen ambitiøs plan.

(…)

Marcello Musto: Hvorfor er det vigtigt at læse Marx?

Eric Hobsbawm: Enhver, som er interesseret i idéerne – universitetsstuderende eller ej – er åbenlyst klar over, at Marx er et af de største filosofiske hoveder og en af de vigtigste økonomiske analytikere i det 19. århundrede og det vil han forblive.

Derudover er det vigtigt at læse Marx, fordi den verden vi lever i ikke kan foprstås uden den indflydelse, som denne mands skrifter har haft i det 20.århundrede.

Og endelig bør Marx blive læst, fordi – som han selv skrev, verden ikke kan forandres, hvis man ikke har forstået den. Og Marx forbliver en fremragende ledetråd for forståelse af verden og dens problemer.

Noter

1) Eric Hobsbawm henviser her til krisen i Asien i 1998 og dens udløbere i Rusland og Brasilien, som rystede verdensøkonomien.

2) Subprime-krisen . I løbet af 2000´erne faldt banker og andre finansielle institutioners lånestandarder, så der blev lavet lån, hvor det burde have været klart, at lånetagers indkomstforhold var utilstrækkelige til at afdrage lånet, eller lån hvor ejendomme belånes ud over deres aktuelle værdi i forventning om, at risikoen dækkes af stigende ejendomspriser og en deraf afledt stigning i ejendommens friværdi, som kan medføre, at lånet lægges om til et lån med lavere rente. Falder ejendomspriserene vil gældsbyrden overstige låntagerens og ejendommens kreditværdighed i en sådan grad, at låntagere tvinges til at sælge til under belåningen og långiver taber penge.

I 2007 begyndte ejendomspriserne i USA at falde, mange ejendomme gik på tvangsauktion og bankerne måtte afskrive store beløb. Det gav uro på de finansielle markeder, ikke blot i USA men globalt, idet bankerne som regel spreder risikoen til andre aktører, der er villig til at spekulere på det finansielle marked. Krisen har haft stor effekt på de finansielle markeder og det er blevet sværere og dyrere for både banker, virksomheder og private at få lån.

Subprime-lån er et finansbegreb fra USA, der knytter sig til bankers långivning i fast ejendom med høj risiko og høj rente. Navnet på lånetypen stammer fra en opdeling af låntagere i ”Prime”, som er folk der med stor sandsynlighed vil betale deres lån tilbage, og ”Subprime” (Under Prime), hvor der er mindre sandsynlighed for, at låntagere vil være i stand til at betale lånet tilbage.

Categories
Journal Articles

Marx in the Years of Herr Vogt

I. Herr Vogt
In 1860, Marx was forced again to interrupt his work of political economy. The reason of this new suspension was the violent conflict with Carl Vogt. Representative of the left in the National Assembly of Frankfurt during 1848–1849, Carl Vogt was, at the time, professor of natural sciences in Geneva, where he lived in exile. In the spring of 1859, he published the pamphlet Studien zur gegenwärtigen Lage Europas (Studies on the Present Situation in Europe), which articulated a Bonapartist foreign-policy outlook.

In June of the same year, an anonymous flyer appeared, which denounced the intrigues of Vogt in favor of Napoleon III, especially his attempts to bribe some journalists to furnish philo-Bonapartist versions of contemporary political events. The accusation – which was later shown to be the work of Karl Blind, German journalist and writer who had emigrated to London – was taken up by the weekly Das Volk, which counted Marx and Engels among its contributors, and by the Augsburg Allgemeine Zeitung. This induced Vogt to file a lawsuit against the German daily, which could not rebut the charge due to the anonymity in which Blind wished to remain. Although the libel suit failed, Vogt was the moral victor in the whole affair. Thus, in publishing his account of the events – Mein Prozess gegen die Allgemeine Zeitung (My Case Against the Allgemeine Zeitung) – he accused Marx of having inspired the plot against him as well as of being leader of a band that lived from blackmailing those who had participated in the revolutionary uprisings of 1848, specifically threatening to reveal the names of those who had not paid them to be silent. [1]

Besides having an echo in France and England, Vogt’s published account was quite successful in Germany and created a sensation in liberal newspapers: “the jubilation of the bourgeois press of course knows no bounds” (M–E1/31/1860, 16). Berlin’s National-Zeitung published a summary in two long editorials in January 1860, and Marx consequently sued the newspaper for libel. However, the Royal Prussian High Tribunal rejected the complaint, declaring that the articles did not exceed the limits of allowed criticism and did not constitute an offense. Marx’s sarcastic comment on the judgment was: “like the Turk who cut off the Greek’s head without intending to hurt him” (Marx, Herr Vogt; MECW 17, 272).

Vogt’s text skillfully mixed real events with others wholly invented, so as to plant doubts regarding the real history of emigration among those who were not acquainted with all the events. In order to protect his own reputation, Marx therefore felt obliged to organize his defense, and so he began, at the end of February 1860, to gather material for a book against Vogt. He adopted two paths. Above all he wrote dozens of letters to militants with whom he had political relationships during and after 1848 with the aim of obtaining from them all possible documents regarding Vogt. [2] Beyond this, in order better to illustrate the politics of the principal European states and to reveal the reactionary role played by Bonaparte, he carried out vast studies on the political and diplomatic history of the 17th, 18th and 19th centuries. [3]

The latter is doubtless the most interesting part of the work and – along with the section reconstructing the history of the Communist League – the only part that still has value for the contemporary reader [4] . At any rate, as was always the case with Marx, his studies greatly increased the size of the book, which “grew in my hands” (M–E12/6/1860, 225). Moreover, the time needed to complete the work kept increasing. In fact, although Engels urged him – “for once be at least a little superficial so that you can finish in time” (E–M6/29/1860, 170) – and wrote to Jenny Marx: “we always do the most stupendous things but we always do them in such a way that they never get published in time and it all winds up being in vain…implore you to do everything possible so that something gets done, but immediately, in order to find a publisher and finally have the work ready” (E–Jenny Marx8/15/1860, 179) – Marx decided to finish it only in September.
Marx had wanted to entitle the book Dâ-Dâ-Vogt (Cf. M–E9/25/1860, 197-8) to evoke the similarity of views between Vogt and the Bonapartist Arab journalist Dâ-Dâ-Roschaid, a contemporary. The latter, in translating Bonapartist pamphlets into Arabic on order of the Algerian authorities, had defined emperor Napoleon III as “the sun of beneficence, the glory of the firmament” (cf. Marx, Herr Vogt, ME17, 182-3) and to Marx nothing appeared more appropriate for Vogt than the epithet of “German Dâ-Dâ” (ibid.). However, Engels convinced him to opt for the more comprehensible Herr Vogt.

Further problems involved the book’s place of publication. Engels strongly urged publishing the book in Germany: “at all costs we have to avoid printing your work in London…We have a lot of experience with emigré literature, always without success, always money thrown away and then we get angry” (E–M9/15/1860, 191). Nevertheless, since no German publisher became available, Marx had the book published in London by Petsch, and, what is more, this was only made possible by a collection made to pay its expense. Engels commented that it would have been “preferable to print it in Germany and we would absolutely have to succeed in doing so[:] a German publisher . . . is much more able to put an end to the cospiration du silence” (E-M10/5/1860, 204-5).

Rebutting Vogt’s accusations occupied Marx for an entire year, obliging him completely to neglect his economic studies which, according to his contract with the Berlin publishing house of Duncker, would have had to continue with the sequel to A Contribution to the Critique of Political Economy, published in 1859. Before that the undertaking started, Engels understood its “dangerousness”. In January 1860 he had tried to convince Marx to concentrate exclusively on his work, which – in his opinion – would have been the only real instrument to defeat the opponents of the time and make anti-capitalist theory advance:

“I believe that if, despite Vogt and Co., we are to keep our end upso far as the public is concerned, we shall to do it through our scientific work. […] In Germany itself direct political and polemic action, as our party understands it, is a sheer impossibility. So, what remains? Either we hold toungues or we make efforts that are known only to the immigration and the American Germans but not to anyone in Germany, or else we go on as we have begun, you in your first instalment [A contribution to the Critique of Political Economy – MM] and I in Po and Rhine. […] The early appearance of your 2nd instalment is obviously of paramount importance in this connection and I hope that you won’t let the Vogt affair stop you from getting on with it. Do try for once to be a little less conscientious with regard to your own stuff; it is, in any case, far too good for the wretched public. The main thing is that it should be written and published; the shortcomings that catch your eye certainly won’t be apparent to the jackasses; and, when time become turbolent, what will it avail you to have broken the whole thing before you have even finished the section on capital in general? I am very well aware of all the other interruptions that crop up, but I also know that the delay is due mainly to your own scruples. Come to that, it’s surely better that the thing should appear, rather than that doubts like these should prevent its appearing at all” (Engels-M 1/31/1860, 13-14).

Nevertheless these strong recommendations, the frenzy that drove Marx during this affair also infected those who were closest to him. His wife Jenny found Herr Vogt a source of “endless pleasure and delight”; Engels declared the work to be “certainly the best polemical work [he had] written up to that point” (E–M12/19/1860, 231); Ferdinand Lassalle greeted the text as “a magisterial thing in every way” (Lassalle–M5/19/1861, MEGA2III/11, 321); finally, Wilhelm Wolff said “it is a masterpiece from beginning to end” (Wolff–M12/27/1860, ibid., 283).

In reality, in order to be understood today with all of its references and allusions, Herr Vogt requires ample commentary. Further, Marx’s principal biographers unanimously consider this work to have been a notable waste of time and energy. Recalling how various acquaintances of Marx had tried to dissuade him from undertaking this work, Franz Mehring affirmed how “one would have hoped that he would have listened to these voices, [since] it blocked . . . his great life’s work . . . due to the costly waste of energy and time without any real gain” (Mehring, 1972, 295). Of the same mind, Karl Vorländer wrote: “today, two generations later, it is reasonable to doubt if, in this miserable affair which lasted a year, it was worth the effort to waste so much spiritual labor and so much money to write a small work of 191 pages crafted with so much wit, with sayings and quotations from all of world literature (Fischart, Calderón, Shakespeare, Dante, Pope, Cicero, Boiardo, Sterne, and from Middle-High-German literature), to hurl against the hated adversary” (Vorlander, 1948, 209–210).

Nikolaevsky and Maenchen-Helfen also reproached him:

“Marx had employed more than a year to defend himself, by way of a libel suit, against the attempt to put an end to his political life…only toward the end of 1861 was he able to resume his work on economics” (Nikolaevskii and Maenchen-Helfen, 1969, 284). And for David McLellan the polemic against Carl Vogt “was a clear example of [Marx’s] ability to spend a great deal of energy on topics of very little importance and to waste his talent on invective” (McLellan, 1976, 317).

Francis Wheen asks:

“to respond to the slander published in the Swiss press by an obscure politician like Carl Vogt, was it really necessary to write a 200-page book?” And he noted that “the economic notebooks lay closed on his writing desk while their owner distracted himself with a spectacular but unnecessary quarrel . . . a violent riposte which, in its length as well as its enraged tone, surpassed by far the original libel to which it intended to reply” (Wheen, 2000, 145, 204, 207).

The most striking aspect of this writing is the massive use Marx makes of literary references in his arguments. Alongside the authors already mentioned by Vorländer, Marx fills the stage of this work with, among others, Virgil, various figures from the Bible in Luther’s translation, Schiller, Byron, Hugo and, of course, his beloved Cervantes, Voltaire, Goethe, Heine and Balzac. [5] However, these citations – and the precious time employed to insert them into the text – did not simply respond to Marx’s wish to demonstrate the superiority of his culture as against that of Vogt, nor to an attempt to make the pamphlet more enjoyable to the readers through satire. They reflect two essential characteristics of Marx’s personality.

The first is the great importance he attributed throughout his life to style and structure in his works, even in the minor or merely polemical ones, such as Herr Vogt. The mediocrity of the great bulk of the writings with which he clashed in so many battles, their inferior form, their uncertain and ungrammatical construction, their illogical formulations and the presence of many errors always aroused his indignation. [6] Thus, alongside the conflict over content, he inveighed against the intrinsic vulgarity and lack of quality in his adversaries’ works and wanted to show them not only the correctness of what he wrote but also the best way of doing it. The second typical characteristic, evidenced throughout the imposing preparatory work for Herr Vogt, is the aggressivity and unrestrained virulence which he directed at his primary adversaries.

Whether they were philosophers, economists or political militants, and whether they were called Bauer, Stirner, Proudhon, Vogt, Lassalle or Bakunin, Marx wanted in essence to destroy them, demonstrate in every way possible the groundlessness of their concepts, compel them to surrender by making it impossible for them to object to his assertions. Thus, under this impulse, he was tempted to bury his antagonists under mountains of critical arguments, and when he was seized by this fury to the point of making him lose sight even of his project of critique of political economy, then he no longer contented himself “only” with Hegel, Ricardo or with citing historical events, but made use of Aeschylus, Dante, Shakespeare and Lessing. Herr Vogt was a kind of fateful coincidence of these two components of his character. A short circuit caused by one of the most glaring examples of the literary slovenliness so loathed by Marx, and by his will to destroy the enemy who, through lies, had threatened his credibility and attempted to sully his political history.

With this book Marx hoped to create a sensation and did everything to get the German press to speak of it. However, the newspapers and Vogt himself paid absolutely no attention: “the dogs . . . want to kill the thing with silence” (M–E1/22/1861, 249). Also, “the publishing of a French reworking of it, very abridged, which was being printed” (M-E5/16/1861, 290) was blocked when the volume was the target of censorship and included in the list of prohibited books. During the lifetimes of Marx and Engels no other edition of Herr Vogt appeared, and only short selected passages were reprinted.

2. Fighting misery and diseases
Contributing to the delay of Marx’s work and terribly complicating his personal situation were his two eternal sworn enemies: poverty and illness. This period, in fact, was one in which Marx’s economic situation became truly desperate. Besieged by the claims of his many creditors and with the constant shadow of injunctions by the broker, the judicial official, on his door, he complained to Engels: “I don’t know how I will be able to get out of this, because taxes, schools, my house, the grocer, the butcher, God and the devil do not want to give me a moment’s respite” (M–E1/29/1861, 252).

At the end of 1861 the situation became even more desperate, and to survive, aside from being able to count on the constant help of his friend – to whom he showed immense gratitude “for the extraordinary acts of friendship” (M–E2/27/1861, 266) – Marx was obliged to pawn “everything except the walls of the house” (M–E10/30/1861, 324). To his friend, as always, he wrote: “how my soul might rejoice at the fiasco of the Decembrist financial system, so long and often predicted by me in the Tribune, if I were free of this meanness and could see my family not overwhelmed by all this misery!” (M–E11/18/1861, 328). And when, at the end of December, he sent him his New Year’s greetings, he said, “if this [year] is the same as the one just ending, for my part I’d rather be in hell” (M–E12/27/1861, 338).

The disheartening financial problems were promptly accompanied by health problems, to which the former contributed. The deep depression which affected Marx’s wife Jenny for many weeks, made her more vulnerable to contracting smallpox with which she was taken ill at the end of 1860, with serious risk to her life. Throughout the whole illness and convalescence of his companion, Marx was constantly at her bedside and only resumed his own activities when Jenny was out of danger. During this period, as he wrote Engels, work was completely out of the question: “the only activity which can allow me some tranquillity is mathematics” (M–E11/23/1860, 216), one of the great intellectual passions of his life. Moreover, a few days later he added that a circumstance that had “greatly helped [was] a severe toothache.” After extracting a tooth, the dentist had by mistake left a chip in his mouth, which gave him a face that was “swollen and painful along with a half-closed throat.” And how did this help him? Well, this is how.

Marx in fact said stoically: “this physical discomfort greatly stimulates the capacity for thinking and abstraction, since, as Hegel said, pure thought or pure being or nothing are the same thing” (M–E11/28/1860, 220). Despite these problems, these weeks afforded him the opportunity to read many books, among them Charles Darwin’s On the Origin of Species by Means of Natural Selection, printed just one year previously. The comment in the letter Marx sent to Engels was destined to provoke discussions among armies of scholars and socialist militants: “although carried out in a grossly English way, here is the book which contains the historical–natural foundations of our way of seeing things” (M–E12/19/1860, 232) [7] .

Following this period, that is to say at the beginning of 1861, Marx’s condition worsened due to an inflammation of the liver which had affected him in the preceding summer: “I am being tormented like Job, though I am not God-fearing” (M–E1/18/1861, 247). In particular, being bent over caused him great pain and he was forbidden to write. Thus, to overcome the “appalling condition which made [him] incapable of working” (M–E1/22/1861, 250), he took refuge again in literature:

“in the evening for relief [I read] Appian’s Civil Wars in the original Greek. A highly valuable book…Spartacus appears in it as the most superb fellow in ancient history. A great general (not a Garibaldi), of noble character, a real representative of the ancient proletariat” (ME2/27/1861, 265).

3. And in the meantime “Economics” waits…
Having recuperated from his illness by the end of February 1861, Marx repaired to Zalt-Bommel in Holland to seek a solution to his own financial difficulties. There he received help from his uncle Lion Philips, businessman and brother of the father of the future founder of the lamp factory, the ancestor of one of the world’s most important producers of electrical equipment, who agreed to advance him 160 pounds sterling from his future maternal inheritance. From here, Marx clandestinely went to Germany where for four weeks he was Lassalle’s guest in Berlin.

The latter had repeatedly urged him to promote, together with him, the founding of a “party” organ, and now, with the decreeing of amnesty in January 1861, the conditions were present for Marx to get Prussian citizenship, which had been annulled after his 1849 expulsion, and to move to Berlin. However, Marx’s skepticism about Lassalle prevented the project from ever being seriously considered. [8] Back home from his journey, he described to Engels the German intellectual and militant in these terms: “Lassalle, blinded by the esteem he enjoys in certain learned circles for his Heraclitus, and in another circle of spongers for his good wine and food, naturally does not realize that he is discredited among the broader public.

And then there is his arrogance, his ensnarement in the ‘speculative concept’ (the young man even dreams of wanting to write a new Hegelian philosophy squared), his being infected by the old French liberalism, his prolix pen, his importunity, his tactlessness, etc. Lassalle, if kept under strict discipline, could be useful as one of the editors. Otherwise he will only jeopardize things” (M–E5/7/1861, 281). Engels’ judgment was no less sharp when he criticized him: “this man is incorrigible” (E–M2/6/1861, 257). In any case, Marx’s request for citizenship was quickly rejected, and since he never had himself naturalized in England, he remained stateless for the rest of his life.

Marx’s correspondence supplies entertaining accounts of this German sojourn, which helps us to understand his character. His hosts, Lassalle and his companion Countess Sophie von Hatzfeldt, did their utmost to organize for him a series of activities, which only his letters show how deeply he detested. From a brief account of the first days spent in the city, we see him up against high society. On Tuesday evening he was among the audience at a “Berlin comedy full of Prussian self-congratulation, all in all a loathsome business.” On Wednesday he was obliged to be present at three hours of ballet at the opera – “a really mortally boring thing” – and, what is more, “horribile dictu” (M–Antionette Philips3/24/1861, 271), “in a box very near to ‘good Wilhelm’s’” (M–E5/10/1861, 288), the King in person.

Thursday Lassalle gave a luncheon in his honor, at which some “celebrities” were present. Anything but cheered by the occasion, by way of example of the regard in which he held his co-diners, Marx gave this description of his neighbor at table, the literary editor Ludmilla Assing: “she is the most ugly creature I have ever seen in my life, with a brutal Jewish physiognomy, a thin rather protruding nose, eternally smiling and tittering, always speaking a poetic prose, continually trying to say something extraordinary, feigning enthusiasm and spraying saliva on her listeners during her spasms of ecstasy” (M–Antoinette Philips3/24/1861, 271).

He wrote to Carl Siebel, Rhenish poet and distant relative of Engels: “I’m being bored to death here. I am being treated like a kind of salon lion and am obliged to see many gentlemen and ladies ‘of genius.’ It is terrible” (M–Siebel2/ l4/1861, 273). Later he wrote to Engels: “Even Berlin is nothing more than a big village,” and he could not deny to Lassalle that for him cosmopolitan London exerted “an extraordinary attraction,” although he admitted that he lived “like a hermit in this gigantic hole” (M–Lassalle5/8/18661, 284). And thus, after having passed through Elberfeld, Bremen, Cologne, his own Trier, and then again through Holland, he arrived home at the end of April. Awaiting him was his “Economics.”

As we recalled, in June 1859, Marx had published the first instalment of A Contribution to the Critique of Political Economy and was intending to follow it with a second instalment as soon as possible. Notwithstanding the optimistic announcements he was accustomed to issuing on this subject – in November 1860 he wrote to Lassalle: “I think the second part can appear by Easter” (M–Lassalle9/15/1860, 193) – due to the events recounted here two years were to pass before he was able to return to his studies.

Besides, he was profoundly frustrated by his situation and complained to Engels in July: “I am not going forward as quickly as I would like, because I have many domestic problems” (M–E7/20/1861, 315); and again in December: “my writing proceeds, but slowly. In fact, it was not possible quickly to resolve such theoretical questions in the midst of such circumstances. And consequently it will turn out to be much more popular and the method much more concealed than in the first part” (M–Lassalle12/9/1861, 333). In any case, in August 1861 he resumed work on his book with great diligence.

Up to June 1863, he wrote the 23 notebooks – 1,472 pages in quarto – that made up the Theories of Surplus Value. The first of the three phases of this new version of the ‘Economics’ [9] , that corresponding to the first five notebooks of this group, runs from August 1861 to March 1862. These treat the transformation of money into capital, a topic dealt with in the first volume of Capital. Unlike the Theories of Surplus Value, published by Kautsky from 1905 to 1910, albeit in a revised edition often departing considerably from the originals, these notebooks were ignored for more than a century. They were published for the first time only in 1973, in Russian translation, as a supplementary volume (number 47) of the Sochineniya. The version in the original language, for its part, only appeared in 1976 in (Cf. Karl Marx, Manuskript 1861-1863, in MEGA² II/3.1, Dietz, Berlin 1976).

4. Journalism and international politics
The last phase of 1861 is also that during which Marx resumed his collaboration with the New York Tribune and wrote for the Viennese liberal daily Die Presse. Most of his correspondence in this period centered around the Civil War in the United States. In this war, according to Marx, “the struggle played out between the highest form of popular self-government ever realized up to now and the most abject form of human slavery known to history” (Marx, The London Times and Lord Palmerston) [10] . This interpretation makes clear, more than anything else can, the abyss that separated him from Garibaldi who had refused the offer from the U. S. Union government to take up a command post in the army, because he felt that the war was only a power conflict and did not have to do with the emancipation of the slaves.

Regarding this viewpoint and the attempted initiative at reconciliation between the two sides, Marx commented to Engels: “that ass of a Garibaldi made himself ridiculous with his letter to the yankees on a concord” (M–E6/10/1861, 293). In his articles, moreover, Marx analyzed the economic impact of the American conflict on England, specifically examining the development of commerce, the financial situation, as well as the opinions running through English society. As regards this point, an interesting reference is also contained in a letter to Lassalle: “of course all the official English press is for the slaveholders. These are exactly the same people who bored the world with their philanthropism directed against the slave trade. But: cotton, cotton!” (M–Lassalle5/29/1861, 291).

Finally, as always in the letters to Lassalle, Marx developed various reflections regarding one of the political themes on which he lavished his greatest attention in those days: the violent opposition to Russia and its allies Henry Palmerston and Louis Bonaparte. In particular, Marx made an effort to clarify to Lassalle the legitimacy of the convergence in this battle between their “party” and that of David Urquhart, a Tory politician with romantic views. Concerning the latter, who had the audacity to republish, for anti-Russian and anti-Whig purposes, Marx’s articles against Palmerston, which had been published by the official organ of the English Chartists, he wrote: “he is certainly a reactionary from the subjective point of view…which does not at all prevent the foreign-policy movement he leads from being objectively revolutionary…just as to you, it makes no difference to me if, for example in a war against Russia, your neighbor fires on Russians for nationalist or revolutionary reasons” (M–Lassalle6/1 or 2/1860, 152-3) [11] . And again: “for the rest it goes without saying that in foreign policy phrases like ‘reactionary’ and ‘revolutionary’ are not helpful” (M–Lassalle6/1 or 2/ 1860, 154).

Finally, the first known photograph of Marx dates back to 1861. [12] The image shows him standing with hands leaning on a chair in front of him. His thick hair is already white, while his dense beard is jet black. His resolute look does not betray the bitterness of the defeats he suffered and the many difficulties that gripped him, but rather the steadfastness that characterized him throughout his life. And yet, unease and melancholy touched even him who wrote in the same period the photograph was taken: “in order to mitigate the deep discontent caused by my situation, which is uncertain in every sense, I am reading Thucydides. At least these ancients always remain new” (M–Lassalle5/29/1861, 292). Even restricting ourselves to his letters, how can we today help from feeling the same way about that great classic of modernity, Karl Marx?

Translated from the Italian by Eric Canepa

References
1. In 1870, among the documents in the French archives published by the republican government after the end of the Second Empire, proof was found that Vogt was on the payroll of Napoleon III. The latter, in fact, remitted 40,000 francs from his secret fund to Vogt in August 1859. See Papiers, 1871, 161.
2. On the importance of these letters as a means of political communication between the revolutionary militants of 1848–1849, and to comprehend the conflict between Marx and Vogt from a general perspective – that is, not only from Marx’s own point of view, which is the main purpose of the present essay – see Jansen, 2002, which examines the political motivations behind Vogt’s support for Bonaparte II. The essay also includes an appendix, consisting of letters written by Vogt as well as others addressed to him. Likewise interesting, since they are free of the conventional and often doctrinal interpretation by Marxists, are the writings of Grandjonc and Pelger, 1990; Lommels, 1990; and also Lommels,Les implicationes de l’affaire Marx-Vogt, in Jean-Claude Pont – Daniele Bui – Françoise Dubosson – Jan Lacki (éd.), Carl Vogt (1817-1895). Science, philosophie et politique, Georg, Chêne-Bourg 1998, pp. 67-92.
3. This research resulted in the six notebooks containing passages from books, journals and newspapers of widely varying orientations. This material – designated Vogtiana – showing the way in which Marx used the results of his studies in his own writing, is still unedited and will be published in volume IV/16 of MEGA².
4. Cf. Terrell Carver, Marx and the politics of sarcasm, in Marcello Musto (ed.), Marx for Today, London/New York: Routledge 2012, 117-33.
5. In this connection, see the reflections of Prawer (1978, 263): “In Herr Vogt Marx is incapable of treating any political or social phenomenon without referring to a work of world literature”; and his indication that this text can be studied as “an anthology of the various methods adopted by Marx to incorporate literary allusions and quotations into his polemics” (260). Cf. also Ludovico Silva, Lo stile letterario di Marx, Bompiani, Milano 1973.
6. On this point, see once again the brilliant observations of Prawer, 1978, 264.
7. The debate on Marx and Darwin has been for long time wrongly conditioned by the myth of the fact that Marx wanted to dedicate Capital to the English naturalist. In order to reconstruct correctly this affair see Lewis S. Feuer, Is the “Darwin-Marx correspondence” authentic?, in “Annals of Science”, vol. 32 (1975), n. 1, pp. 1-12; Margaret A. Fay, Did Marx offer to dedicate Capital to Darwin? A reassessment of the evidence, in “Journal of the History of Ideas”, vol. 39 (1978), pp. 133-46; ed a Ralph Colp Jr., The myth of the Darwin-Marx letter, in “History of Political Economy”, vol. 14 (1982), n. 4, pp. 461-82.
8. For more information on Marx’s stay in Berlin, see the recent article by Rolf Dlubek (Dlubek, 2005).
9. Among the books and articles written, in the last years, on the long process of making Capital see Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, Westfälisches Dampfboot, Münster 1999; Alan Bihr, La reproduction du capital, 2 voll., Editions Page deux, Lausanne 2001; Michael Krätke, »Hier bricht das Manuskript ab.« (Engels) Hat das ‘Kapital’ einen Schluss? Teil I, in “Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge”, vol. 2001, pp. 7-43; Michael Krätke, »Hier bricht das Manuskript ab.« (Engels) Hat das ‘Kapital’ einen Schluss? Teil II, in “Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge”, vol. 2002, pp. 211-61; Michael A. Lebowitz, Beyond Capital, Palgrave, Basingstoke 2003; Michael Kräetke, L’ultimo Marx e Il capitale, in “Critica Marxista”, vol. 2005, n. 6, pp. 42-51.
10. On Marx’s conception of slavery cf. Wilhelm Backhaus, Marx, Engels und die Sklaverei, Schwann, Düsseldorf 1974.
11. Among the numerous studies dedicated to Marx’s political conception of Russia see David Rjazanov, Karl Marx sull’origine del predominio della Russia in Europa, in Karl Marx, Storia diplomatica segreta del 18° secolo, La Pietra, Milano 1978, pp. 95-182; Bernd Rabehl, La controversia all’interno del marxismo russo e sulle origini occidentali o asiatiche della società, del capitalismo e dello Stato zarista in Russia , in Id., in particolare pp. 192-203; Bruno Bongiovanni, Le repliche della storia, Bollati Boringhieri, Torino 1989, in particolare pp. 171-89.
12. This is datable to the month of April; see MEGA2III/11, 465.