சர்வதேசத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் வரலாறும் மரபும்

The International After 150 Years

Trabalhadores, uni-vos!

Lavoratori di tutto il mondo, unitevi!

Workers Unite!

Karl Marx’s Grundrisse

Marx for Today

Tras las huellas de un fantasma

马克思的《大纲》

گروندریسه کارل مارکس

Introduzione alla critica dell’economia politica

Karl Marx, L’alienazione

Karl Marx’s Grundrisse