சோவியத் வீழ்ச்சிக்குப் பின் ஐரோப்பிய இடதுசாரிகள்

మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌

L’ultimo Marx, 1881–1883