மூலதனம் எழுதப்பட்ட கதை

Los Grundrisse de Karl Marx

प्रथम इंटरनेशनल की कहानी

ラストマルクス

கார்ல் மார்க்ஸ் (1881-1883)

마르크스의 마지막 투쟁

O velho Marx

Der späte Marx

アナザー・マルクス

Another Marx

Karl Marx

Scritti sull’alienazione

Marx for Today