گروندریسه کارل مارکس

Introduzione alla critica dell’economia politica

Karl Marx, L’alienazione

Karl Marx’s Grundrisse

Sulle tracce di un fantasma