Books by year

மார்க்சின் ‘அரசியல் பொருளாதாரத் திறனாய்வு’ உருவாக்கமும் கட்டமைப்பும்
சென்னை: பாரதி புத்தகாலயம்
2018
1843 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்த தனது ஆய்வுகளை 1857 ஆம் ஆண்டில் தொகுத்து எழுத ஆரம்பித்த மார்க்ஸ் 1963 வரை 23 குறிப்பேடுகளை நிரப்பியிருந்தார். பின் 1963 ஆம் ஆண்டு முதல் 1967 வரை மிகுந்த துயரங்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் இடையில் தனது குறிப்பேடுகளிலிருந்து சாரமெடுத்து மூலதனம் நூலின் மூன்று தொகுப்புகளையும் எழுதி முடித்தார். பின் முதல் தொகுதியை முழுமையாய்ச் செப்பனிட்டு அச்சுக்கு அனுப்பினார்… ’மூலதனம்’ வெளிவந்து 150 ஆண்டுகள் முடியும் தருவாயில் ‘மூலதனம்’ நூல் எழுதப்பட்ட கதையை, இதுவரை அதிகம் தெரியாத பல விவரங்களுடன் நெஞ்சைப் பறிக்கும் விதத்தில் எழுதியுள்ளார் மார்ஷலோ முஸ்டோ.

Also available in:

Fundamentos de la crítica de la economía política 150 años después
Bogotà: Fondo de Cultura Economica
2018
Escritos entre 1857 y 1858, los Grundrisse son el primer borrador de la crítica de la economía política de Karl Marx. A pesar de sus vicisitudes editoriales y publicación tardía, estos manuscritos contienen numerosas reflexiones acerca de temas que Marx no pudo desarrollar en ninguna otra parte de su obra y son, por lo tanto, de extrema importancia para una interpretación general de su pensamiento.
New Delhi: Aakar
2018
पिछले पचीस सालों में एक के बाद एक बड़े राजनीतिक-आर्थिक बदलाव तीव्र गति से हुए हैं । पारिस्थितिकी के सवाल की मुख्यता, नवउदारवादी वैश्वीकरण से उत्पन्न सामाजिक बदलाव, और हाल के दुनिया के अब तक के सबसे विनाशकारी आर्थिक संकट ने पूंजीवाद के विकल्पों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है ।
東京: 堀之内出版
2018
ここ十年以上にわたって、あちこちのメディアにて、先見の妙がある思想家として再び脚光を浴びている歴史上の偉人がいる。カール・マルクスである。彼の思想の妥当性は、現在においても常々確認されるところとなっている。進歩主義的な論者たちの多くが、資本主義のオルタナティブを構築する上で、マルクスの思想は今なお不可欠だと考えている。
அறிவுப் பயணத்தில் புதிய திசைகள்
சென்னை: நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
2018
கார்ல் மார்க்ஸின் கடைசி மூன்றாண்டுகளில், அவர் சொந்த வாழ்வில் எதிர்கொண்ட கடும் சோதனைகளையெல்லாம் மீறி, கணிதவியல் ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்களிப்புச் செய்ததையும், மானுடவியலில் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிகளில் கிடைத்த முடிவுகளையும், எண்ணற்ற வரலாற்று நூல்களிலிருந்து கற்றவற்றையும் அவர் தமது அரசியல், பொருளியல், கோட்பாடுகளைச் செழுமைப்படுத்தப் பயன்படுத்தியதையும் எடுத்துரைக்கிறார் மார்செல்லோ முஸ்ட்டோ.
1881~1883년의 지적 여정
부산: 산지니
2018
1818년 5월 5일 독일 트리어에서 탄생한 혁명가이자 뛰어난 이론가인 카를 마르크스의 탄생 200주년을 맞아 그의 노년기를 조명하기 위해 출간된 책이다. 이 책에는 그간 마르크스 연구 진영 내에서조차 주목하지 않았던 생애 마지막 시기인 1881-1883년의 행적과 사유가 매우 상세히 분석되어 있다.
Uma biografia de seus últimos anos (1881-1883)
São Paulo: Boitempo
2018
O livro apresenta uma análise perspicaz dos anos finais e ainda pouco explorados da vida de Karl Marx. Combinando rigorosa abordagem acadêmica com uma escrita acessível, Marcello Musto derruba a lenda de que a partir de meados de 1870, devido a problemas de saúde e dificuldades pessoais, o filósofo alemão teria suspendido quase inteiramente sua pesquisa. Ao contrário, ele não só deu continuidade a seu trabalho, mas estendeu-o a novas disciplinas e a outras áreas do planeta.
Eine intellektuelle Biografie der Jahre 1881 bis 1883
Hamburg: VSA
2018
Eine Interpretation der bislang unterbelichteten letzten Lebensjahre und spätesten Schriften von Karl Marx. Entgegen dem Mythos, demzufolge Marx in seinen letzten Jahren kaum noch schrieb, zeigt Marcello Musto: Er setzte seine Forschungsarbeit nicht nur fort, sondern erweiterte seine Kapitalismuskritik auf neue Disziplinen.
東京: 堀之内出版
2018
ここ十年以上にわたって、あちこちのメディアにて、先見の妙がある思想家として再び脚光を浴びている歴史上の偉人がいる。カール・マルクスである。彼の思想の妥当性は、現在においても常々確認されるところとなっている。進歩主義的な論者たちの多くが、資本主義のオルタナティブを構築する上で、マルクスの思想は今なお不可欠だと考えている。

Also available in:

Early Manuscripts to the International
London–New York: Bloomsbury
2018
Following the break-up of the Soviet Union, Marx was regarded as a thinker doomed to oblivion about whom everything had already been said and written. However, the international economic crisis of 2008 favoured a return to his analysis of capitalism, and recently published volumes of the Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²) have provided researchers with new texts that underline the gulf between Marx’s critical theory and the dogmatism of many twentieth-century Marxisms.

Also available in:

Biografia intellettuale e politica 1857-1883
Torino: Einaudi
2018
In molti, dopo la caduta del Muro di Berlino, hanno sostenuto che Marx fosse un autore sul quale era già stato detto tutto. Nel bicentenario della sua nascita, questo volume, di grande rigore scientifico e di piacevole leggibilità, introduce al pubblico molteplici tematiche lasciate ai margini dagli studiosi di Marx, presentandone, invece, un profilo originale, con sfumature fino a oggi sconosciute.

Also available in:

Per la critica della società capitalistica
Roma: Donzelli
2018
La teoria dell’alienazione occupa un posto di rilievo nell’opera di Marx ed è stata a lungo considerata uno dei suoi contributi più significativi alla critica della società borghese. Mediante i concetti di lavoro estraniato, sussunzione del lavoro al capitale e feticismo delle merci, Marx disvelò le condizioni di sfruttamento della classe lavoratrice nella società capitalistica.

Also available in:

New Delhi: Aakar
2018
Since the onset of global crisis in recent years, academics and economic theorists from various political and cultural backgrounds have been drawn to Marx's analysis of the inherent instability of capitalism. The rediscovery of Marx is based on his continuing capacity to explain the present. In the context of what some commentators have described as a "Marx renaissance", the aim of this book is to make a close study of Marx's principal writings in relation to the major problems of our own society, and to show why and how some of his theories constitute a precious tool for the understanding and critique of the world in the early twenty-first century.
Berlin: Open Online Access
2017
نامۆبوون (Alienation) یەكێك بوو لە گرنگترین و موناقەشەئامێزترین تێمەكانی سەدەى بیستەم و تیۆریزەكردنەكەى ماركس ڕۆڵێكی سەرەكی و بەرچاوی لەم مشتومڕانەدا گێڕاوە وێڕای ئەمانە، بەپێچەوانەى ئەوەى دەكرێت بیری لێبكەینەوە، خودی چەمكەكە بەشێوەیەكی هێڵیی گەشەی نەكرد و بڵاوكردنەوەى ئەو دەقانەى پێشووتر نەناسرابوون، كە بیركردنەوەكانی ماركسی لەسەر نامۆبوون هەڵگرتبوو، ساتگەلێكی گرنگیی لە گۆڕان و بڵاوكردنەوەى ئەم تیۆرییەدا هێنایە ئاراوە.

Also available in:

Modena: Consorzio per il festivalfilosofia
2017
Il capitale venne pubblicato nel 1867, ma Marx cominciò la sua stesura solo dopo un lungo e rigoroso studio dell'economia politica. In questo scritto, Musto ricostruisce le tappe principali della genesi di Il capitale, dai Grundrisse (1857-58) alle revisioni sorte durante la traduzione francese (1872-75) del Libro Primo. Nel volume sono trattati i cambi del piano dell'opera realizzati da Marx nel corso degli anni, l'elaborazione delle Teorie sul Plusvalore (1862-63) e i tentativi di completare i manoscritti del Libro Secondo e del Libro Terzo, pubblicati da Engels nel 1885 e nel 1894. Coloro che vogliono comprendere il modo di produzione capitalistico non possono rinunciare, ancora oggi, a leggere Il capitale di Karl Marx.

Also available in:

Select a year:

Select a year:
Books by year
Books by year