Books by year

சென்னை: பாரதி புத்தகாலயம்
2016
பெருமளவுக்கு வளர்ச்சியடைந்த முதலாளித்துவ சமூகங்களாகவும், நீண்ட இடதுசாரி இயக்கப் பாரம்பரியங்களைக் கொண்டதாகவும் உள்ளவை ஐரோப்பிய நாடுகள். அங்கு இடதுசாரிகள் நடத்தும் போராட்டங்கள் பல. அவை, இந்தியா போன்ற முதலாளித்துவம் மிக வேகமாகவும் மிகவும் பரவலாகவும் எல்லா அரங்கங்களிலும் காலூன்றி வரும் நாடுகளின் இடதுசாரிகள் ஊன்றிக் கவனிக்க வேண்டியவை.இந்தத் தேவையை ஈடுசெய்வதற்கு மார்செல்லோ முஸ்டோவின் இச்சிறுநூல் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் என நம்புகின்றோம்.

Also available in:

చారిత్రక సవిూక్ష
Vijayawada: Sameekshaa Publications
2016
అంతర్జాతీయ కార్మికోద్యమ ప్రస్థానంలో మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ స్థాపన ద్ర గ 6 కాం ల్‌ ం (1864) ఒక ప్రధాన ఘట్టం. తమ వర్గ విముక్తికి, అలానే యావత్‌ ఇ యు రం షన ౦ సమాజ విముక్తికి కార్మిక వర్షమే చోదక శక్తిగా ఉండగలదని క ల ప్రతిపాదించిన మార్చ్‌, ఏంగెల్స్‌లు సంస్థ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర ఫి చాలఠలితక ల వహించారు. మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ స్థాపించి 150 సంవత్సరాలు గ క అక్‌ పూర్తయిన సందర్భంగా కార్మిక వర్గం స్వీయ చైతన్యాన్ని పొందడంలో క మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ పాత్రను సమీక్షిస్తూ ఈ పుస్తకంలో మార్సెల్లో మసో లోతైన విశ్లేషణను అందించారు.
Saggio di biografia intellettuale
Roma: Donzelli
2016
Gli ultimi anni della vita di Marx sono stati spesso considerati come un periodo durante il quale egli avrebbe appagato la propria curiosità intellettuale e cessato di lavorare. L’analisi di alcuni manoscritti, ancora inediti o poco conosciuti, permette di sfatare questa leggenda e dimostra che egli non solo continuò le sue ricerche, ma le estese anche a nuove discipline.
Nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual
Buenos Aires: Octubre
2015
Desde el comienzo de la crisis mundial en los últimos años, intelectuales de diversos orígenes políticos y culturales se han sentido atraídos a los análisis de Marx sobre la inestabilidad intrínseca del capitalismo. En el contexto de lo que algunos comentaristas han descrito como un Marx renaissance, la finalidad de este libro es ofrecer un detallado estudio de los principales textos de Marx en relación con los grandes problemas de nuestra sociedad.
Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 150 anni dopo
Pisa: ETS
2015
Redatti nel 1857-58, i Grundrisse furono la prima bozza preparatoria de Il Capitale. Questo manoscritto, rimasto inedito in Italia fino al 1968, contiene numerose riflessioni su questioni che Marx non ebbe la possibilità di sviluppare successivamente e, pertanto, è estremamente rilevante per l’interpretazione complessiva del suo pensiero.
சென்னை: நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
2015
உலகின் பல பகுதிகளில் இன்று நடைபெறும் மக்கள் போராட்டங்களில் காரல் மார்க்ஸின் கருத்துக்களும் பேசப்படுகின்றன. ஆனால், அவற்றுக்கு ‘அதிகார பூர்வமான’ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தலைமை தாங்குவதில்லை. மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இடைவெளி, உலகெங்கும் பல அறிவாளிகளின் ஆய்வுப் பொருளாகி உள்ளது.
Labour Versus Capital, Then and Now
London-New York: Routledge
2015
The International Workingmen’s Association was the prototype of all organizations of the Labor movement and the 150th anniversary of its birth (1864-2014) offers an important opportunity to rediscover its history and learn from its legacy.

Also available in:

Antologia política da I Internacional
São Paulo: Boitempo
2014
A Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) se tornou símbolo da luta de classes e influenciou as ideias de milhões de trabalhadores ao redor do planeta. O aniversário de 150 de sua fundação, em 1864, oferece uma importante oportunidade de reler suas resoluções e aprender com as experiências de seus protagonistas, para repensar os problemas do presente.
Indirizzi, Risoluzioni, Discorsi e Documenti
Roma: Donzelli
2014
Centocinquant’anni fa, il 28 settembre 1864, alla St. Martin’s Hall di Londra, si teneva la sessione inaugurale dell’Associazione internazionale dei lavoratori: l’atto fondativo della prima organizzazione internazionale del movimento operaio. Ciò che oggi colpisce è il carattere profondamente radicale e libertario di quella esperienza.
The International 150 Years Later
London–New York: Bloomsbury
2014
Major political and economic shifts have succeeded one another over the past twenty-five years. The rise to prominence of ecological issues, social changes generated by neoliberal globalization, and - most recently - one of the worst world economic crises ever, compels us to reflect urgently on the need for alternatives to the capitalist system.
Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later
New Delhi: Manohar
2013
Written between 1857 and 1858, the Grundrisse is the first draft of Marx’s critique of political economy and, thus, also the initial preparatory work on Capital. Despite its editorial vicissitudes and late publication, Grundrisse contains numerous reflections on matters that Marx did not develop elsewhere in his oeuvre and is therefore extremely important for an overall interpretation of his thought.
서울: 한울
2013
이 책은 무스토가 2005년부터 2010년 사이에 여러 경로를 통해 출판한 논문들을 모은 것으로서, 마르크스의 미발행 수고들과 출판 원고들에 대한 문헌학적 연구를 비롯해 마르크스의 지적 생애에 대한 연구 및 이 같은 마르크스 이론과 사상에 대한 마르크스 이후 마르크스주의들의 발전 과정에 대한 비판적 연구가 주된 내용을 이룬다.

Also available in:

London-New York: Routledge
2012
Since the onset of global crisis in recent years, academics and economic theorists from various political and cultural backgrounds have been drawn to Marx's analysis of the inherent instability of capitalism. The rediscovery of Marx is based on his continuing capacity to explain the present. In the context of what some commentators have described as a "Marx renaissance", the aim of this book is to make a close study of Marx's principal writings in relation to the major problems of our own society, and to show why and how some of his theories constitute a precious tool for the understanding and critique of the world in the early twenty-first century.
La actualidad de Karl Marx
México, D.F.: SIGLO XXI
2011
Contrariamente a las previsiones que habían decretado de modo definitivo el olvido, Karl Marx volvió, durante los últimos años, a retomar la atención de los analistas, periodistas y estudiosos internacionales. Su persistente capacidad explicativa del mundo actual vuelve a proponer el valor del pensamiento, y en los estantes de las bibliotecas de Europa, America y Asia desempolvan cada vez más frecuentemente sus escritos.

Also available in:

政治经济学批判大纲》150年 马克思主义研究译丛
北京: 中国人民大学出版社
2011
150多年前,马克思发表了《政治经济学批判大纲》。他比他那个时代的任何其他人都更清晰地感觉和分析了资本主义在世界范围的发展,认识到了全球化国际经济的产生是内在于资本主义生产方式的。他预言这个过程不但将促成自由主义理论家所吹嘘的成长和繁荣,也会催生暴力冲突、经济危机和广泛的社会不平等。

Select a year:

Select a year:
Books by year
Books by year