Books

Books (39)

 Cover Telugu

మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ : చారిత్రక సవిూక్ష, Vijayawada: Sameekshaa Publications, 2016 (104 pages).

united states flagbrazil flagitaly flagTamil Nadu flagflag of Uttar Pradesh

READ THE BOOK

అంతర్జాతీయ కార్మికోద్యమ ప్రస్థానంలో మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ స్థాపన ద్ర గ 6 కాం ల్‌ ం (1864) ఒక ప్రధాన ఘట్టం. తమ వర్గ విముక్తికి, అలానే యావత్‌ ఇ యు రం షన ౦ సమాజ విముక్తికి కార్మిక వర్షమే చోదక శక్తిగా ఉండగలదని క ల ప్రతిపాదించిన మార్చ్‌, ఏంగెల్స్‌లు సంస్థ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర ఫి చాలఠలితక ల వహించారు. మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ స్థాపించి 150 సంవత్సరాలు గ క అక్‌ పూర్తయిన సందర్భంగా కార్మిక వర్గం స్వీయ చైతన్యాన్ని పొందడంలో క మొదటి ఇంటర్నేషనల్‌ పాత్రను సమీక్షిస్తూ ఈ పుస్తకంలో మార్సెల్లో మసో లోతైన విశ్లేషణను అందించారు.

...

 grundisse-2008-iran

گروندریسِ کارل مارکس: بنیادهای نقد اقتصادی سیاسی پس از ۱۵۰ سال, Tehran: Nika, 2010 (xxviii+291 pages).

united kingdom flagchina flagindia flagitaly flag

BUY THE BOOK

READ THE BOOK

گروندریسه بخشی از پروژه‌ی کاملِ سیاسی - اقتصادی مارکس تلقی‌ می‌‌شود که تفسیرهای درک شده متداول از وی را به چالش کشیده و به بته ی آزمون می‌‌گذارد
.گروندریسه می‌‌تواند ماهیت و هسته ی اصلی‌ نقد پخته ی مارکس را از اقتصاد سیاسی روشن کند. این نقد می‌‌تواند پایه‌ای برای نظریه ی انتقادی وی باشد و نقد مناسب‌تری از جهان معاصر را فراهم آورد. این کتاب ترکیبی‌ از لایه‌های گوناگون اندیشه مارکس است
.به تعبیری هیچ کدام از آثار اقتصادی ی مارکس کامل نیستند اما کامل‌ترین آن‌ها گروندریسه است

 grundisse-2008

Karl Marx's Grundisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, New Delhi: Manohar, 2013 (320 pages).

united kingdom flag farsi flag china flag italy flag   colombia flag  

BUY THE BOOK

READ THE BOOK

Written between 1857 and 1858, the Grundrisse is the first draft of Marx’s critique of political economy and, thus, also the initial preparatory work on Capital. Despite its editorial vicissitudes and late publication, Grundrisse contains numerous reflections on matters that Marx did not develop elsewhere in his oeuvre and is therefore extremely important for an overall interpretation of his thought.

Grundrisse on the 150th anniversary of its composition, present a Marx in many ways radically different from the one who figures in the dominant currents of twentieth-century Marxism. The book demonstrates the relevance of the Grundrisse to an understanding of Capital and of Marx’s theoretical project as a whole, which, as is well known, remained uncompleted. It also highlights the continuing explanatory power of Marxian categories for contemporary society and its present contradictions.

With contributions from such scholars as Eric Hobsbawm, Moishe Postone, Terrell Carver, John Bellamy Foster, Ellen Meiksins Wood, Enrique Dussel, Iring Fetscher, and covering subject areas such as political economy, philosophy and Marxism, this book is likely to become required reading for serious scholars of Marx across the world.

... 

ENDORSEMENTS:

"The Grundrisse has been rightly described as Marx’s thought at its richest. This volume makes a successful attempt both to display the most significant aspects of the Grundrisse and presents a complete and rigorous account of the dissemination and the reception of this work throughout the world."

Eric Hobsbawm, Birkbeck College

"In this edited collection of essays by international scholars, Marcello Musto has helped to chart the recognition and influence of one of Marx’s most important, methodologically rich – and most neglected – texts: the Grundrisse. The volume is the fruit of many years of sustained and devoted scholarship, his chapter on the ‘1857 Introduction’ is one of the finest in the collection."

Stuart Hall, Open University 

"Nothing Marx wrote has better illustrated the complexity of his thought and the enormous array of the world’s appreciation of it than the Grundrisse. This collection of essays gives one an indispensable entry into understanding better what Marx has to offer the world today and the social bases of the multiple Marxisms."

Immanuel Wallerstein, Yale University 

"Karl Marx’s Grundrisse is a magnificent volume, which also serves as a global map of world Marxist theory."

Fredric Jameson, Duke University 

"Over the last two decades, Marx’s Grundrisse has increasingly been seen as the key text to the understanding his work. An up-to-date discussion of the Grundrisse is therefore much to be welcomed. And when it is of the consistently high quality that Marcello Musto has here put together, scholars of Marx can only rejoice."

David Mclellan, Goldsmiths College

"Karl Marx’s Grundrisse represents a major resource for studies on Marx. It is a key text for understanding his critique of political economy; but also – and no less importantly – it makes visible the questions that Marx did not develop later in Capital, such as capitalism as a global system, ecology, and the contours of a post-capitalistic society. This volume is required reading for all serious students of Marx."

Samir Amin, Third World Forum 

"At a time when Marx’s writings are once again attracting ever-wider circles of readers seeking to understand yet another global capitalist crisis, Marcello Musto has produced an edited volume devoted to Marx’s Grundrisse. The essays of interpretation as well as the studies of both the production of this great work and its reception across many different societies and social contexts make this book an especially timely and valuable contribution to Marx's current ascendancy."

Richard D. Wolff, New School University

 

REVIEWS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rethinking Marxism, by Toni Negri, 2014.

 2005-sulle-tracce-di-un-fantasma

Sulle tracce di un fantasma. L'opera di Karl Marx tra filologia e filosofia, Rome: Manifestolibri, 2005 (400 pages).

mexico flag

BUY THE BOOK

READ THE BOOK

Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA²), restituisce la sua opera, in alcune parti ancora inedita, all'originaria incompiutezza. Dalla sua pubblicazione emerge la diversità tra Marx e il marxismo-leninismo novecentesco, tra la ricchezza di un orizzonte problematico e polimorfo ancora tutto da esplorare e la dottrina che ne ha alterato la concezione originaria sino a divenirne la manifesta negazione.

Attraverso il contributo di qualificati studiosi internazionali, questo volume presenta i risultati delle ultime ricerche filologiche sull'opera di Marx; le più recenti interpretazioni dei suoi lavori giovanili e de Il capitale; e alcune tra le più innovative riflessioni contemporanee sull'attualità di un pensiero ancora irrinunciabile per la comprensione del presente. 

REVIEW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cover_Grundrisse_Chinese.jpg

马克思的《大纲》——《政治经济学批判大纲》150年 马克思主义研究译丛;“十二五”国家重点图书出版规划项目, Beijing: China Renmin University Press, 2011 (378 pages).

united kingdom flag farsi flag india flag italy flag   colombia flag  

BUY THE BOOK

BUY THE 2016 HB EDITION OF THE BOOK

150多年前,马克思发表了《政治经济学批判大纲》。他比他那个时代的任何其他人都更清晰地感觉和分析了资本主义在世界范围的发展,认识到了全球化国际经济的产生是内在于资本主义生产方式的。他预言这个过程不但将促成自由主义理论家所吹嘘的成长和繁荣,也会催生暴力冲突、经济危机和广泛的社会不平等。最近几年的国际金融危机更是证明了《政治经济学批判大纲》对资本主义的批判是有益的。本书汇集了国内外知名学者对《政治经济学批判大纲》的研究和传播的重要文章若干篇,必将会重新点燃人们对马克思在创作这一著作时就明白自己要献身的人类解放事业的信念和希望。 作者简介 马塞罗·默斯托

 

REVIEWS

Marxism & Reality, by Fan Lijun, 06/2011.

Marxism & Reality, by Xu Changfu, 06/2011.

China Book Review, by Zhang Xiuging, 09/2011.

 grundisse-2008

Karl Marx's Grundisse: Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later, London-New York: Routledge, 2008, (xxviii+291 pages).

farsi flag china flag india flag italy flag   colombia flag  

BUY THE BOOK

READ THE BOOK

Written between 1857 and 1858, the Grundrisse is the first draft of Marx’s critique of political economy and, thus, also the initial preparatory work on Capital. Despite its editorial vicissitudes and late publication, Grundrisse contains numerous reflections on matters that Marx did not develop elsewhere in his oeuvre and is therefore extremely important for an overall interpretation of his thought.

Grundrisse on the 150th anniversary of its composition, present a Marx in many ways radically different from the one who figures in the dominant currents of twentieth-century Marxism. The book demonstrates the relevance of the Grundrisse to an understanding of Capital and of Marx’s theoretical project as a whole, which, as is well known, remained uncompleted. It also highlights the continuing explanatory power of Marxian categories for contemporary society and its present contradictions.

With contributions from such scholars as Eric Hobsbawm, Moishe Postone, Terrell Carver, John Bellamy Foster, Ellen Meiksins Wood, Enrique Dussel, Iring Fetscher, and covering subject areas such as political economy, philosophy and Marxism, this book is likely to become required reading for serious scholars of Marx across the world.

...

ENDORSEMENTS:

"The Grundrisse has been rightly described as Marx’s thought at its richest. This volume makes a successful attempt both to display the most significant aspects of the Grundrisse and presents a complete and rigorous account of the dissemination and the reception of this work throughout the world."

Eric Hobsbawm, Birkbeck College

"In this edited collection of essays by international scholars, Marcello Musto has helped to chart the recognition and influence of one of Marx’s most important, methodologically rich – and most neglected – texts: the Grundrisse. The volume is the fruit of many years of sustained and devoted scholarship, his chapter on the ‘1857 Introduction’ is one of the finest in the collection."

Stuart Hall, Open University

"Nothing Marx wrote has better illustrated the complexity of his thought and the enormous array of the world’s appreciation of it than the Grundrisse. This collection of essays gives one an indispensable entry into understanding better what Marx has to offer the world today and the social bases of the multiple Marxisms."

Immanuel Wallerstein, Yale University

"Karl Marx’s Grundrisse is a magnificent volume, which also serves as a global map of world Marxist theory."

Fredric Jameson, Duke University

"Over the last two decades, Marx’s Grundrisse has increasingly been seen as the key text to the understanding his work. An up-to-date discussion of the Grundrisse is therefore much to be welcomed. And when it is of the consistently high quality that Marcello Musto has here put together, scholars of Marx can only rejoice."

David Mclellan, Goldsmiths College

"Karl Marx’s Grundrisse represents a major resource for studies on Marx. It is a key text for understanding his critique of political economy; but also – and no less importantly – it makes visible the questions that Marx did not develop later in Capital, such as capitalism as a global system, ecology, and the contours of a post-capitalistic society. This volume is required reading for all serious students of Marx."

Samir Amin, Third World Forum

"At a time when Marx’s writings are once again attracting ever-wider circles of readers seeking to understand yet another global capitalist crisis, Marcello Musto has produced an edited volume devoted to Marx’s Grundrisse. The essays of interpretation as well as the studies of both the production of this great work and its reception across many different societies and social contexts make this book an especially timely and valuable contribution to Marx's current ascendancy."

Richard D. Wolff, New School University

alienazione

Karl Marx, L'alienazione, Rome: Donzelli 2010 (128 pages). 

BUY THE BOOK 

La teoria dell’alienazione è stata una tematica rilevante dell’opera di Marx e rappresenta uno dei suoi contributi più significativi alla critica della società borghese. Infatti, mediante i concetti di lavoro estraneato, reificazione, sussunzione del lavoro e feticismo delle merci, egli disvelò l’autentico rapporto di dipendenza che la classe lavoratrice, nelle condizioni sociali del mondo contemporaneo, subisce nei confronti del capitale. L’interesse verso i testi che contengono queste riflessioni è accresciuto dal fatto che, al loro interno, la critica dell’alienazione è accompagnata dalla descrizione della società post-capitalistica teorizzata da Marx, ovvero dall’esposizione di quello che egli riteneva un nuovo possibile scenario di emancipazione umana. Da questi brani emerge un Marx molto diverso da quello raffigurato da tanti suoi critici e presunti seguaci. Un autore per il quale il libero sviluppo delle individualità e la libertà hanno la stessa importanza dell’uguaglianza e della dimensione collettiva. In una fase in cui, dopo essere stato prima assimilato al cosiddetto «socialismo reale» e poi messo frettolosamente da parte dopo il 1989, Marx viene riscoperto e la sua opera torna a essere letta al fine di poter meglio comprendere la crisi e le contraddizioni del capitalismo odierno, la riproposizione di queste pagine sull’alienazione fornisce un prezioso strumento critico per la trasformazione del presente e può suscitare grande stupore e interesse sia in quanti credono di sapere già tutto di Marx, sia nelle nuove generazioni di lettori.


 
REVIEWS 
 
 
 
 
 
 Quodlibet-2010
 
Karl Marx. L'introduzione alla critica dell'economia politica, Macerata: Quodlibet, 2010 (136 pages).
 
 
 

L’Introduzione alla critica dell’economia politica contiene il più esteso pronunciamento di Marx sulle questioni metodologiche. Le riflessioni sulla concezione della storia, sull’individuo sociale, sulla produzione e sullo sviluppo ineguale tra i rapporti economici e quelli artistici, elaborate in questo scritto, lo hanno reso uno snodo obbligato per tutti gli interpreti e i lettori di Marx. In una fase in cui Marx, messo da parte dopo il 1989, viene riscoperto, mentre le categorie politiche e storiche che emergono dalla sua opera riacquistano importanza per la comprensione delle dinamiche del modo di produzione capitalistico, questo testo accompagnato da un innovativo commentario – che ne ripercorre la genesi sulla scorta delle recenti scoperte filologiche della nuova edizione in lingua tedesca – costituisce un prezioso strumento critico per l’analisi del presente e una chiave di accesso al suo pensiero, anche per quanti non hanno avuto ancora modo di avvicinarsi ai suoi scritti.

 

REVIEWS

Critica Marxista, by Giuseppe Cospito, 2010.

tra-las-huellas

Tras las huellas de un fantasma: La actualidad de Karl Marx, México: SIGLO XXI, 2011 (252 pages).

italy flag 

BUY THE BOOK

READ THE BOOK

Contrariamente a las previsiones que habían decretado de modo definitivo el olvido, Karl Marx volvió, durante los últimos años, a retomar la atención de los analistas, periodistas y estudiosos internacionales. Su persistente capacidad explicativa del mundo actual vuelve a proponer el valor del pensamiento, y en los estantes de las bibliotecas de Europa, America y Asia desempolvan cada vez más frecuentemente sus escritos.

Uno de los ejemplo más significativo de este redescubrimiento es la reanudación de la publicación de sus obras completas, la Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA 2). ¿Qué Marx surge de la nueva edición histórico-crítica? Decididamente un Marx diferente del que, durante mucho tiempo, nos presentaron muchos seguidores y adversarios. El redescubrimiento de su obra muestra la diferencia que existe entre Marx y algunos tipo de “marxismo”, entre la riqueza de un horizonte problemático y polimorfo y la doctrina que alteró la concepción originaria hasta convertirse en la negación manifiesta del punto de partida. Así, al perfil granítico de la estatua que, en tantas plazas de los regímenes antilibertarios de los países de Europa oriental, lo representaba apuntando al porvenir con dogmática certidumbre, se sustituye hoy por el de un autor que dejó incompletos la mayor parte de sus escritos para dedicarse, hasta su muerte, a nuevos estudios que verificasen la validez de sus propias tesis.

Frente a las contradicciones y a la crisis de la sociedad capitalista se vuelve a interrogar a ese Marx que, después de 1989, fue dejado de lado con demasiada precipitación. 

 
 Carocci completa2011

Ripensare Marx e i marxismi: Studi e saggi, Rome: Carocci, 2011 (373 pages).

korea flag

BUY THE BOOK 

READ THE BOOK

Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, Marx venne considerato un pensatore da destinare all'oblio e sul quale si era già detto e scritto tutto. La crisi economica internazionale del 2008 ha riportato, invece, nuovamente alla ribalta la sua analisi del capitalismo e le recenti acquisizioni filologiche della Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), la nuova edizione storico-critica delle sue opere, hanno offerto agli studiosi nuovi testi che dimostrano la distanza tra la teoria critica di Marx e il dogmatismo dei marxismi dominanti nel Novecento.

Il volume, in un periodo in cui si ritorna a interrogare l'autore frettolosamente messo da parte dopo il 1989, ricostruisce, con rigore testuale e storiografico, tappe ancora poco note, o misconosciute, della biografia intellettuale di Marx, quali la formazione culturale giovanile, la redazione dei manoscritti parigini del 1844, gli studi di economia politica degli anni Cinquanta, la stesura delle prime bozze preparatorie di Il Capitale e la genesi di Il signor Vogt; nonché la storia della diffusione e della recezione di alcuni dei suoi scritti principali, in particolare i Manoscritti economico-filosofici del 1844, il Manifesto del partito comunista e i Grundrisse.

Dalla disamina critica e innovativa, realizzata in queste pagine, dei dibattiti su filosofia post-hegeliana, concezione materialistica della storia, metodo di ricerca, lavoro e alienazione, emerge un "altro Marx", un pensatore molto diverso da quello raffigurato, per lungo tempo, da tanti suoi critici e presunti seguaci.

 

REVIEWS

La Repubblica, by Eduardo Scotti, 17/12/2011.

Margem Esquerda, by Antonino Infranca, 01/01/2012

Gli Altri, by Alfonso Gianni, 01/01/2012.

Il Pensiero Politico, by Fausto Proietti, 01/01/2012.

L'Unità, by Francesca Izzo, 16/01/2012.

Il Manifesto, by Roberto Ciccarelli, 26/01/2012.

Corriere Romagna, by Vera Bessone, 16/05/2012.

Il Denaro, by Rita Felerico, 12/07/2012.

Il Tirreno, by Alfonso M. Iacono, 22/09/2012.

L’Indice dei libri del mese, by Cesare Pianciola, 01/10/2012.

Contro la crisi, by Giovanni Russo Spena, 25/11/2012.

Cassandra, by Enrico Guarnieri, 2012.

Syzetesis, by Matteo Gargani, 2012.

Critica Marxista, by Antonino Infranca, 2012.

Carmilla, by Alfio Neri, 01/26/2013.

Storia del pensiero politico, by Francesca Antonini, 2013.

Marxismo Oggi, by Guido Oldrini, 2013.

Azioni Parallele, by Silvia Baglini, 10/09/2014.

Page 3 of 3